Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zespół wsparcia i pomocy specjalistycznej

ZESPÓŁ WSPARCIA I POMOCY SPECJALISTYCZNEJ

tel. 61 44 26 776 lub 61 44 26 769

pokój nr 8

 

Zespół Wsparcia i Pomocy Specjalistycznej działa w ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu i jest placówką o zasięgu powiatowym.

Zgodnie z przyjętą Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Nowotomyskim na lata 2015-2025 sporządzoną przez PCPR jednym z załączników jest Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, który również realizujemy.

Jest on zgodny z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Wielkopolskim Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020 i zawiera zadania przewidziane do realizacji przez powiaty.

Zespół Wsparcia i Pomocy Specjalistycznej prowadzi działalność przez cały rok.

Realizujemy zadania polegające na zapewnieniu pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w stanie kryzysu, w tym dotkniętych przemocą.

Celem działań podjętych przez Zespól Wsparcia i Pomocy Specjalistycznej w ramach interwencji kryzysowej jest przywrócenie w/w osobom i rodzinom równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

 

Do zadań Zespołu Wsparcia i Pomocy Specjalistycznej należy w szczególności:

Interwencja Kryzysowa:

1. organizowanie działań mających na celu udostępnienie osobom i rodzinom będących w sytuacjach kryzysowych specjalistycznych form pomocy:

- rozpoznanie i ocenę aktualnych zagrożeń osoby lub rodziny

- wsparcie psychologiczne

- wsparcie socjalne

- pogłębioną psychologicznie ocenę zagrożeń osoby lub rodziny

- tymczasowe schronienie (dla ofiar przemocy domowej, wychowanków opuszczających rodziny zastępcze lub placówki opiekuńczo-wychowawcze niemający schronienia)

2. udzielanie porad specjalistycznych (prawnych, socjalnych)

3. psychoedukację

4. praca socjalna

- monitoring sytuacji klienta

5. stała współpraca z lokalnymi oraz krajowymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi zajmującymi się udzielaniem pomocy osobom i rodzinom z problemem przemocy i będącym w innych sytuacjach kryzysowych

6. doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu

7.  prowadzenie grup wsparcia

8. opracowywanie programów osłonowych

9. wykonywanie postanowień sądowych

10. koordynowanie i realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej

11. prowadzenie mediacji rodzinnych

12. udział w Zespołach Interdyscyplinarnych i grupach roboczych inicjowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej

13. podejmowanie działań profilaktycznych poprzez rozwijanie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi oraz w zakresie rozwijania umiejętności potrzebnych do kształtowania prawidłowych stosunków interpersonalnych

14. opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznych mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie

15. pełnienie dyżurów przy telefonie interwencyjnym

16. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach

17. sporządzanie zgodnie z art. 16a, oceny zasobów pomocy społecznej

18. udzielanie cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a, pomocy w zakresie interwencji kryzysowej

19. współudział w organizowaniu sympozjów, konferencji, szkoleń itp. w zakresie działania Zespołu Wsparcia i Pomocy Specjalistycznej

20. realizacja Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy.

21. Realizacja Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

 

Osoby będące w sytuacjach kryzysowych, w przypadku wsparcia specjalistycznego, przyjmowane są bez względu na dochód, nieodpłatnie.

 

Kontakt Policja:

    Nowy Tomyśl: 61 44 26 200

    Opalenica: 61 44 77 220

    Lwówek: 61 44 14 407

    Zbąszyń: 68 38 47 780

    Kuślin: 61 44 73 007

    Miedzichowo: 61 44 21 134

Zegar

Imieniny