Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zespół świadczeń i administracji

Zadania:

 • prowadzenie postępowań w zakresie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych, na jego terenie lub na terenie innego powiatu, 
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie odpłatności i egzekucji za pobyt w pieczy zastępczej,
 • występowanie do sądu o zasądzenie alimentów na rzecz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej pochodzących z terenu powiatu,
 • przygotowanie rozliczeń związanych z pokrywaniem wydatków za pobyt dzieci w pieczy zastępczej przez gminy,
 • realizacja porozumień w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków,
 • opracowywanie sprawozdań z realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej.
 • prowadzenie obsługi administracyjno-kancelaryjnej Centrum,
 • udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,
 • praca socjalna,
 • kierowanie na pobyt do Środowiskowego Domu Samopomocy w drodze decyzji administracyjnej oraz prowadzenie postępowań w sprawie odpłatności za pobyt w placówce,
 • prowadzenie postępowań w zakresie zlecania zadań z pomocy społecznej organizacjom pozarządowym,
 • przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz pomocy na zagospodarowanie osobom opuszczającym pieczę zastępczą, domy pomocy społecznej dla dzieci i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze.
 • prowadzenie obsługi sekretariatu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
 • przyjmowanie i wydawanie wniosków.

Zegar

Imieniny