Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.pcprnt.pl zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Data publikacji strony internetowej: 2018-07-06

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-07-04

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa www.pcprnt.pl jest częściowo zgodna, pod względem technicznym, z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnością (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 848) z powody niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • dokumenty archiwalne opublikowane na stronie nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować,
 • brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków,
 • brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów,
 • niektóre linki nie posiadaja treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu, jest pusty lub go brakuje.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2020-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniej aktualizacji dnia: 2024-03-25

 

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne, dodatkowe i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej?

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, przykładem może być: odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej , wskazanie strony internetowej lub określonej treści aplikacji mobilnej oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić w jakiej formie chce tą informację otrzymać.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Alicja Ślusarz, e-mail: aslusarz@pcprnt.pl, telefon: 61 442 67 71.

W zgłoszeniu podaj:

 • dane kontaktowe osoby z,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, 
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl

E-mail: pcpr@powiatnowotomyski.pl

Telefon: 61 442 67 73

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Wielkoposlkiego Urzędu Wojewódzkiego. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej www.pcprnt.pl była na poziomie WCAG 2.1.

Tutejsza jednostka nie zapewnia osobie doświadczającej trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Zapewnia natomiast dostępność tłumacza języka migowego w sposób tradycyjny.

Osoby deklarujące potrzebę skorzystania z pomocy dostępnych środków komunikacji: tel. 61 442 67 73, e-mail: pcpr@powiatnowotomyski.pl, e-PUAP: /pcpr_nt/SkrytkaESP 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, chęć skorzystania z takiej formy pomocy należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Po dokonaniu zgłoszenia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu zapewni obsługę osoby komunikującej się językiem migowym, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. Świadczona pomoc jest bezpłatna.

Osoba uprawniona będąca osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ma również prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu (podstawa prawna: ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się).

Dostępność architektoniczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl

 1. Do budynku prowadzi jedno wejścia od ul. Poznańskiej 30. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach do wejścia znajduje się podnośnik pionowy dla osób z niepełnosprawnościami. Drzwi do budynku otwierają się automatycznie.
 2. Kancelaria jednostki znajduje się po lewej stronie od wejścia.
 3. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.
 4. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia.
 5. Przy budynku wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 8. Jednostka może zapewnić tłumacza polskiego języka migowego (PJM) - zgodnie z informacją powyżej.

Aplikacje mobilne

Nie prowadzimy aplikacji mobilnych.

 


Koordynator do spraw dostępności
 
Alicja Ślusarz
tel. 61 442 67 71
email: aslusarz@pcprnt.pl
 
 

Zegar

Imieniny