Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności dla strony internetowej pcprnt.pl

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej: https://pcprnt.pl zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do ston internetowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu (https://pcprnt.pl).

Data publikacji strony internetowej: 2018-07-06

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-07-04

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Data ostatniej aktualizacji dnia: 2022-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu (https://pcprnt.pl) jest częściowo zgodna z ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
  • niektóre linki nie posiadaja treści ani tytułu lub alt zawartego obrasu, jest pusty lub go brakuje.

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu (https://pcprnt.pl) posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnosciami:

  • podwyższony kontrast;
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
  • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną za zapewnienie dostępności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu jest Piotr Brudło, e-mail: pbrudlo@pcprnt.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 4426 769. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawodo wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomoca alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie oraz sposobu kontaktu. Jeżli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomoca alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstaweinia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnoszący może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl. Do budynku prowadzi jedno wejścia od ul. Poznańskiej 30. Wejście do budynku jest przystosowane do osób niepełnosprawnych zawiera jedenaście stopni, przyktórych zamonotowano podnośnik pionowy dla osób z niepełnosprawnościami. Drzwi do budynku otwierają się automatycznie. Kancelaria jednostki znajduje się po lewej stronie od wejścia. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Na terenie jednostki brak pętli indukcyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braulle'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Jednostka może zapewnić tłumacza polskiego języka migowego (PJM).

 


Koordynator do spraw dostępności
 
Piotr Brudło
tel. 61 44 26 769
email: pbrudlo@pcprnt.pl
 
 

Zegar

Imieniny