Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Rządowy program wspracia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.

Nazwa zadania: Rządowy program wspracia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.

ZADANIE DOFINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA w ramach Funduszu Pracy 

Wartość dofinansowania: 56 420,00 zł

Całkowita wartość zadania: 56 420,00 zł

Opis zadania: Celem Programu jest wsparcie powiatów w realizacji zadań własnych z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej. W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej są wskazane minimalne kwoty miesięcznego wynagrodzenia przysługującego zawodowym rodzinom zastępczym. W lutym 2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy, która zwiększyła kwoty minimalne, a w związku z tym powiaty zostały obciążone wyższymi kosztami finansowania zadań z obszaru pieczy zastępczej. Na realizację wskazanych zadań powiaty uzyskały wsparcie w ramach Programu.
Wsparcie zostało udzielone ze środków Funduszu Pracy w formie dofinansowania: 
• wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zawodowej rodziny zastępczej przysługujących za 2023 r., począwszy od dnia 1 czerwca, za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia wskazanej funkcji͖, 
• wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, przysługujących za 2023 r., począwszy od dnia 1 czerwca, za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia wskazanej funkcji.

Program był realizowany do dnia 31 grudnia 2023 r.

Adresaci: Adresatami programu są powiaty, które realizują zadania z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej, dotyczące organizacji i prowadzenia rodzinnych form pieczy zastępczej.

Zegar

Imieniny