Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Utworzono dnia 25.02.2022

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w zadaniu:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie
  o niepełnosprawności,
 • zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego
  w programie,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego
  o napędzie ręcznym.

 

Dofinansowanie:

 • do 10.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofiansowania do kwoty rekomendowej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 25.000 zł,

 

Wkład własny wnioskodawcy:

 • 10% ceny brutto zakupu/usługi

 

Poprzez dysfunkcję uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym należy rozumieć sytuację, kiedy stan zdrowia osoby niepełnosprawnej oraz poziom dysfunkcji narządu ruchu wyklucza samodzielne poruszanie się i przemieszczanie przy pomocy ręcznego wózka inwalidzkiego; brak takiej możliwości powinien wynikać z dysfunkcji chrakteryzującej się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie co najmniej jednej kończyny dolnej i górnej; stan ten może wynikać ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. amputacje, porażenie mózgowe, choroby neuromięśniowe) i musi być potwierdzony zaświadczeniem lekarskim; oceniając zasadność dofinansowania zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym należy brać pod uwagę, czy:

 1. Korzystanie z wózka o napędzie elektrycznym jest wskazane z punktu widzenia procesu rehabilitacji (czy nie spowoduje wstrzymania lub pogorszenia tego procesu),
 2. Korzystanie z wózka o napędzie elektrycznym wpłynie niekorzystnie na sprawność kończyn,
 3. Istnieją przeciwwskazania do korzystania z wózka o napędzie elektrycznym (np. utraty przytomności, epilepsja),
 4. Zakres i rodzaj ograniczeń stanowi poważne utrudnienie w samodzielnym funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej.

Do wniosku należy również dołączyć dwie niezależne oferty dotyczące przedmiotu dofinansowania.

Wnioski osób, które nie są zatrudnione lub się nie uczą, muszą zawierać opinię eksperta PFRON, potwierdzającą zdolność do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku udzielonego wsparcia. Informujemy, że zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym (specjalny) posiadane przez Wnioskodawcę i potwierdzone przez Narodowy Funduszu Zdrowia jest równoważne z pozytywną opinią eksperta PFRON. Wnioski osób posiadających zlecenie nie wymagają dodatkowej opinii eksperta PFRON. Zlecenie to może być dostarczone wraz z wnioskiem lub w ramach jego uzupełnienia.

Możliwość otrzymania refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.

 

Termin naboru wniosków trwa od 1 marca do 31 sierpnia 2022 r.

 

Wnioski składane wyłącznie przez System SOW - link poniżej


Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach pomocy można uzyskać

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu

lub na stronie internetowej: www.pfron.org.pl

Zegar

Imieniny