Zespół Wsparcia i Pomocy Specjalistycznej

Szczegóły informacji

ZESPÓŁ WSPARCIA I POMOCY SPECJALISTYCZNEJ

drukuj artykuł (otwórz w nowym oknie)
dodano: 10-11-2009

 

ZESPÓŁ WSPARCIA I POMOCY SPECJALISTYCZNEJ

 

UL. POZNAŃSKA 30

 

64-300 NOWY TOMYŚL

 

TEL. (61) 44 26 776, 774 LUB 769

 

 

Zespół Wsparcia i Pomocy Specjalistycznej działa w ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu i jest placówką o zasięgu powiatowym.

Naszą pracę opieramy również na następujących przepisach prawnych:

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. 2013, poz.182);

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. z 2010r. Nr 180 poz. 1493);

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994r. (Dz.U. z 2011r, Nr 231 poz. 1375)

              Zgodnie z przyjętą Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Nowotomyskim na lata 2009 - 2018r. sporządzoną przez PCPR jednym z załączników jest Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, który również realizujemy;

            Jest on zgodny z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Wielkopolskim Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020 i zawiera zadania przewidziane do realizacji przez powiaty.

Zespół Wsparcia i Pomocy Specjalistycznej prowadzi działalność przez cały rok.

Realizujemy zadania polegające na zapewnieniu pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w stanie kryzysu, w tym dotkniętych przemocą.

Celem działań podjętych przez Zespól Wsparcia i Pomocy Specjalistycznej w ramach interwencji kryzysowej jest przywrócenie w/w osobom i rodzinom równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

 

Do zadań Zespołu Wsparcia i Pomocy Specjalistycznej należy w szczególności:

I Interwencja Kryzysowa:

1. organizowanie działań mających na celu udostępnienie osobom i rodzinom będących w sytuacjach kryzysowych specjalistycznych form pomocy:

- rozpoznanie i ocenę aktualnych zagrożeń osoby lub rodziny

- wsparcie psychologiczne

- wsparcie socjalne

- pogłębioną psychologicznie ocenę zagrożeń osoby lub rodziny

- tymczasowe schronienie (dla ofiar przemocy domowej, wychowanków opuszczających rodziny zastępcze lub placówki opiekuńczo – wychowawcze niemający schronienia)

2. udzielanie porad specjalistycznych (prawnych, socjalnych)

3. psychoedukację

 

4. praca socjalna

- monitoring sytuacji klienta

5. stała współpraca z lokalnymi oraz krajowymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi zajmującymi się udzielaniem pomocy osobom i rodzinom z problemem przemocy i będącym w innych sytuacjach kryzysowych.

6. doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu,

7.  prowadzenie grup wsparcia,

8. opracowywanie programów osłonowych,

9. wykonywanie postanowień sądowych,

10. koordynowanie i realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej,

11. prowadzenie mediacji rodzinnych

12. udział w Zespołach Interdyscyplinarnych i grupach roboczych inicjowanych przez  Ośrodki Pomocy Społecznej

13. podejmowanie działań profilaktycznych poprzez rozwijanie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi oraz w zakresie rozwijania umiejętności potrzebnych do kształtowania prawidłowych stosunków interpersonalnych,

14. opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznych mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.

15. pełnienie dyżurów przy telefonie interwencyjnym,

16. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach

17. sporządzanie zgodnie z art. 16a, oceny zasobów pomocy społecznej

18. udzielanie cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a, pomocy w zakresie interwencji kryzysowej

19. współudział w organizowaniu sympozjów, konferencji, szkoleń itp. w zakresie działania Zespołu Wsparcia i Pomocy Specjalistycznej,

20. realizacja Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy.

21. Realizacja Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

Osoby będące w sytuacjach kryzysowych, w przypadku wsparcia specjalistycznego, przyjmowane są bez względu na dochód, nieodpłatnie.

 

Kontakt:

    poniedziałek - piątek w godz. 7:30 - 15:30

Siedziba PCPR - pokój nr 9

tel. (61) 44 26 776

oraz Policja:

     Nowy Tomyśl: (61) 44 26 200

    Opalenica: (61) 44 77 220

    Lwówek: (61) 44 14 407

    Zbąszyń: (68) 38 47 780

    Kuślin: (61) 44 73 007

    Miedzichowo: (61) 44 21 134

Biuletyn Informacji Publicznej

otwórz w nowym oknie

Menu pomocnicze